Στρατηγικός έναντι Οικονομικού Σχεδιασμού

Η διαφορά μεταξύ στρατηγικού και οικονομικού σχεδιασμού είναι ότι ο οικονομικός σχεδιασμός αφορά τον προγραμματισμό των οικονομικών ή τη χρήση των ταμειακών ροών σε μια χρονική περίοδο, ενώ ο στρατηγικός σχεδιασμός αφορά τον προγραμματισμό του οδικού χάρτη της οργάνωσης. Ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός γίνεται για την επίτευξη των καθορισμένων οικονομικών στόχων. Στη συνέχεια, ο στρατηγικός σχεδιασμός θέτει τα σχέδια για το μέλλον λαμβάνοντας υπόψη το όραμα και την αποστολή της εταιρείας. Η επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα αυτού του σχεδιασμού.

Τι είναι ο οικονομικός προγραμματισμός;

Ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός αναφέρεται στη διαδικασία διαχείρισης κεφαλαίων. Ένα οικονομικό σχέδιο υποδεικνύει τις εισροές και τις ταμειακές εκροές εντός συγκεκριμένης περιόδου. Δημιουργείται ένα οικονομικό σχέδιο για την επίτευξη των οικονομικών στόχων του οργανισμού.

Στις περισσότερες από τις οργανώσεις υπάρχει ξεχωριστό τμήμα χρηματοδότησης για να προγραμματίσει τις οικονομικές δραστηριότητες. Η οικονομική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων όπως η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ο ισολογισμός και η κατάσταση ταμειακών ροών στο τέλος μιας συγκεκριμένης περιόδου. Οι προϋπολογισμοί καταρτίζονται αναφερόμενοι σε αυτές τις δηλώσεις.

Ο προϋπολογισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικονομικού σχεδιασμού. Ένας προϋπολογισμός μπορεί να αναφερθεί ως μια προκαθορισμένη εκτίμηση για μια μελλοντική περίοδο. Π.χ.: Προϋπολογισμός μετρητών, προϋπολογισμός πωλήσεων, προϋπολογισμός παραγωγής κλπ. Συνήθως προετοιμάζονται προϋπολογισμοί σε σύγκριση με τις επιδόσεις των προηγούμενων εταιρειών. Απαιτείται προϋπολογισμός για τον προγραμματισμό των μελλοντικών έργων.

Τι είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός;

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο για την επιβίωση της επιχειρηματικής οργάνωσης. Ο κύριος σκοπός του στρατηγικού σχεδιασμού είναι να καθορίσει την κατεύθυνση ή το όραμα της οργάνωσης και στη συνέχεια οι πόροι πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της εταιρείας.

Η στρατηγική παρέχει,

• έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από την εταιρεία.

• ένα σχέδιο παιχνιδιού για ευχαρίστηση των πελατών.

• μια συνταγή για την επιχειρηματική δραστηριότητα.

• μια φόρμουλα για την επίτευξη μακροπρόθεσμης απόδοσης στην αγορά.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να θεωρηθεί ως διαδικασία βήμα προς βήμα, όπως αναφέρεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διαφορά μεταξύ στρατηγικού και οικονομικού σχεδιασμού

Το πρώτο βήμα είναι να αναπτύξουμε το στρατηγικό όραμα που καθορίζει τον τελικό στόχο του οργανισμού. Σύμφωνα με το όραμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι οικονομικοί στόχοι. Στη συνέχεια, το επόμενο βήμα είναι η εκπόνηση μιας στρατηγικής για την επίτευξη των δηλωμένων στόχων και οράματος και στη συνέχεια η εφαρμογή της στρατηγικής. Μετά από αυτή την παρακολούθηση απαιτείται προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. Τέλος, σύμφωνα με τις διαφορετικές συνθήκες, τα στάδια της διαδικασίας μπορούν να αναθεωρηθούν.

Ο στρατηγικός προγραμματισμός μπορεί να προσδιοριστεί ως δραστηριότητα διοργάνωσης διαχείρισης που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό προτεραιοτήτων, την εστίαση στην ενέργεια και τους πόρους, τη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι εργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων, την ενίσχυση των επιχειρήσεων, την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Είναι ένα είδος συλλογικής προσπάθειας όλων των εργαζομένων στο πλαίσιο του οργανισμού και επομένως η επιτυχία εξαρτάται από τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Στρατηγικού και Οικονομικού Σχεδιασμού;

• Το στρατηγικό σχέδιο παρέχει την κατεύθυνση προς την επίτευξη των στρατηγικών στόχων (όραμα της εταιρείας), ενώ το χρηματοοικονομικό σχέδιο δείχνει την κατεύθυνση για την επίτευξη οικονομικών στόχων.

• Απαιτείται ένα οικονομικό σχέδιο για τη διαχείριση των ταμειακών ροών εντός της εταιρείας, ενώ απαιτείται στρατηγικό σχέδιο για την ευθυγράμμιση των πόρων σύμφωνα με τους απώτερους στόχους της εταιρείας.

• Ένα στρατηγικό σχέδιο είναι μια διαδικασία βήμα προς βήμα η οποία περιλαμβάνει πέντε βήματα: τη δημιουργία ενός στρατηγικού οράματος, τον καθορισμό των στόχων, τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής, την εφαρμογή και την εκτέλεση της στρατηγικής, την παρακολούθηση της επιτυχίας της στρατηγικής και την αναθεώρηση των ενεργειών σύμφωνα με τις αλλαγές εργασιακό περιβάλλον.