Βασική διαφορά - Μετοχές ιδίων κεφαλαίων κατά ESOP
 

Οι εταιρείες εκδίδουν μετοχές μετοχών σε γενικούς επενδυτές καθώς και σε διάφορους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων της εταιρείας. Ο κύριος στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να επιτευχθεί ομοιογένεια στόχων, με την ευθυγράμμιση των στόχων της επιχείρησης με τους στόχους των εργαζομένων ή ως μέσο κινητοποίησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω μετοχών ιδίων κεφαλαίων και ESOP (Πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών σε εργαζόμενους). Η βασική διαφορά μεταξύ ιδίων ιδίων μετοχών και ESOP είναι ότι ενώ μετοχές ιδίων μετοχών παρέχονται ως αναγνώριση του οικονομικού οφέλους και της τεχνογνωσίας που φέρνουν οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, το πρόγραμμα ESOP έρχεται με την επιλογή αγοράς ενός ορισμένου αριθμού μετοχών στην εταιρεία στο μια σταθερή τιμή στο μέλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Επισκόπηση και διαφορά κλειδιού
2. Τι είναι τα Μετοχικά Ίδια Κεφάλαια
3. Τι είναι το ESOP
4. Σύγκριση μεταξύ των πλευρών - Μετοχές ιδίων κεφαλαίων κατά ESOP
5. Περίληψη

Ποιες είναι οι μετοχές ιδίων κεφαλαίων;

Οι μετοχές ιδίων μετοχών είναι μετοχές που εκδίδονται για μισθωτούς και διευθυντές με έκπτωση ή έναντι αμοιβής εκτός από μετρητά, σε αναγνώριση των θετικών εισφορών τους στην εταιρεία. Οι θετικές συνεισφορές είναι συχνά προσθήκες αξίας με τη μορφή παροχής τεχνογνωσίας ή διάθεσης δικαιωμάτων στη φύση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο σκοπός των ιδίων μετοχών είναι να παράσχει έναν τρόπο κίνητρα για τους υπαλλήλους, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική τους απόδοση. Οι ιδίες μετοχές διέπονται από τον περί Εταιρειών Νόμο του 2013 και υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις. Κάποιοι από αυτούς είναι,


  • Το θέμα των ιδίων μετοχών γίνεται με την υποβολή ενός ειδικού ψηφίσματος (μορφή συμφωνίας που εγκρίνεται με πλειοψηφία όχι μικρότερη από τα δύο τρίτα των ψήφων των μετόχων).
    Μετά την έκδοση των μετοχών, θα είναι μη μεταβιβάσιμα για περίοδο 3 ετών.
    Η τιμή στην οποία οι μετοχές ιδίων μετοχών και η αποτίμηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας ή προσθηκών αξίας για τις οποίες πρόκειται να εκδοθούν ιδιώτες μετοχές θα αποτιμώνται με καταχωρημένη αποτίμηση.

Τι είναι το ESOP;

Το πρόγραμμα ESOP (Employee Option Scheme Scheme) παρέχει στους υφιστάμενους υπαλλήλους το δικαίωμα αγοράς συγκεκριμένου αριθμού μετοχών σε καθορισμένη τιμή, κάποια στιγμή στο μέλλον. Ο κύριος στόχος εδώ είναι να ευθυγραμμιστούν οι στόχοι της εταιρείας με τους στόχους των εργαζομένων. Βασικά, δεδομένου ότι η ESOP παρέχει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να γίνουν μελλοντικοί μέτοχοι, θα επιτελέσουν για τη βελτίωση της εταιρείας, αναμένοντας ότι η συνολική απόδοση θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές των μετοχών. Όπως οι μετοχές ιδίων κεφαλαίων, το ESOP διέπεται επίσης από τον νόμο περί εταιρειών του 2013. Η λογιστική αντιμετώπιση και οι σχετικές οδηγίες για το ESOP εξηγούνται στο ΔΠΧΠ 2 - Μετοχικές Πληρωμές.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ESOP ως εξής, με μικρές διαφοροποιήσεις στα γενικά κριτήρια.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του μετοχικού κεφαλαίου Sweat Equity και του ESOP;

Περίληψη - Μετοχές ιδίων κεφαλαίων κατά ESOP

Παρόλο που υπάρχει διαφορά μεταξύ του μετοχικού κεφαλαίου Sweat Equity και του ESOP, και οι δύο είναι δύο τύποι πράξεων που η εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει για να ανακοινώσει ότι οι εργαζόμενοι αποτιμώνται και αναγνωρίζονται. Αυτοί οι τύποι συστημάτων βοηθούν τις εταιρείες να διατηρούν πολύτιμους υπαλλήλους για μεγάλο χρονικό διάστημα και να επωφελούνται από τις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τις επιδόσεις της επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή μερίσματος ιδίων μετοχών και ESOP μέσω προνομιακής κατανομής μετοχών (η έκδοση μετοχών ή άλλων τίτλων από μια εταιρεία σε οποιοδήποτε επιλεγμένο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων σε προνομιακή βάση), δεδομένου ότι αυτές οι μετοχές δεν μπορούν να εκδοθούν σε γενικούς μετόχους.

Αναφορά:
1. "Διαφορά μεταξύ μετοχών ιδίων μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών εργαζομένων". Ν.Π., 05 Ιουνίου 2013. Web. 07 Φεβρουαρίου 2017.
2. "Επιλογή μετοχών σε εργαζόμενους - ESO" Investopedia. Ν.ρ., 14 Σεπτεμβρίου 2015. Web. 07 Φεβρουαρίου 2017.
3. "Ίδρυμα ιδρώτα vs ESOP." EsopOnline.in. N.p., n.d. Ιστός. 07 Φεβρουαρίου 2017.